1. Γενικά

Η ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» (η «Επιχείρηση» ή «Εμείς») δύναται να διοργανώσει και/ή να διεξάγει διαγωνισμούς μέσω της ιστοσελίδας www.meallamatia.gr και μέσω των λογαριασμών της σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (τα «ΜΚΔ») συμπεριλαμβανομένου του Facebook, του Instagram, του LinkedIn, του YouTube και του TikTok. 

Οι διαγωνισμοί ανακοινώνονται μέσω σχετικής ανάρτησης (η «Ανάρτηση») από την Επιχείρηση στην ιστοσελίδα της ή/και σε ΜΚΔ στην οποία θα αναφέρονται τα προσφερόμενα στους νικητές, μέσω κλήρωσης, δώρα, η προθεσμία υποβολής συμμετοχής και ο χρόνος της κλήρωσης για την ανάδειξη των νικητών και νικητριών.

2. Τρόπος Συμμετοχής

Δικαίωμα Συμμετοχής στους διαγωνισμούς έχουν μόνο φυσικά πρόσωπα που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, είναι μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδας και – εφόσον η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι δυνατή μόνο μέσω ΜΚΔ – διατηρούν προσωπικό λογαριασμό στο σχετικό ΜΚΔ. Κάθε φυσικό πρόσωπο έχει δικαίωμα υποβολής μία μόνο συμμετοχής στον διαγωνισμό. Κανένα συμμετέχον άτομο δε δικαιούται άνω του ενός Δώρου.

Η συμμετοχή στον διαγωνισμό υποβάλλεται:

1. Είτε μέσω της φόρμας συμμετοχής στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης,

2. Είτε – για διαγωνισμούς που διοργανώνονται μέσω ΜΚΔ –  αυτόματα όταν ο χρήστης  του σχετικού ΜΚΔ προβεί αθροιστικά σε:“like”/”follow” των σχετικών λογαριασμών της Επιχείρησης και του Συνεργάτη, “like” της Ανάρτησης που αφορά στον διαγωνισμό και Σχόλιο επί της Ανάρτησης στο οποίο ο χρήστης θα κάνει “comment” έναν ή περισσότερους χρήστες του σχετικού ΜΚΔ με τη χρήση του συμβόλου @. Δεν ισχύουν και δε λαμβάνονται υπόψη ως συμμετοχές οι απαντήσεις/σχόλια κάτω από σχόλια άλλων συμμετεχόντων.

Σχόλια με προσβλητικό, υβριστικό, ρατσιστικό ή παράνομο περιεχόμενο θα διαγράφονται αμέσως και ο χρήστης δε θα δικαιούται να συμμετέχει στον διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή η καταβολή οποιουδήποτε χρηματικού ποσού ή ανταλλάγματος.

Συμμετοχές παράνομες κατά παράβαση των παρόντων όρων ή/και του νόμου δε θα λαμβάνονται υπόψη από την Επιχείρηση.

Η  Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει εάν, για λόγους που βρίσκονται εκτός της σφαίρας επιρροής και ελέγχου της, συμπεριλαμβανομένης της δυσλειτουργίας ή διακοπής λειτουργίας της εκάστοτε πλατφόρμας ΜΚ), αποτύχει ή καθυστερήσει η υποβολή οποιασδήποτε συμμετοχής ή τα στοιχεία (likes, comments) των συμμετοχών διαγραφούν ή καταστραφούν ολικώς ή μερικώς.

3. Κλήρωση

Κατά τον χρόνο που ορίζεται στην Ανάρτηση ως χρόνος διεξαγωγής της κλήρωσης, η Επιχείρηση αφού συγκεντρώσει τις συμμετοχές που καταχωρήθηκαν εντός της σχετικής προθεσμίας, θα διεξάγει στα γραφεία της ηλεκτρονική κλήρωση, μέσω της πλατφόρμας Random Comment Picker (https://commentpicker.com/), από την οποία θα αναδειχθούν οι νικητές/-τριες ή ο νικητής/η νικήτρια (αναλόγως του αριθμού των δώρων). Η πλατφόρμα Random Comment Picker εξασφαλίζει το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα. Η Επιχείρηση δικαιούται να αναβάλει την ημερομηνία διεξαγωγής της κλήρωσης, ενημερώνοντας τους συμμετέχοντες χρήστες με νεότερη ανάρτηση στην ιστοσελίδα της ή στη σελίδα της στα ΜΚΔ.

Τα ονόματα των νικητών/-τριών θα ανακοινωθούν με ανάρτηση στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή με ανάρτηση (post ή story) στα ΜΚΔ της Επιχείρησης – εφόσον ο διαγωνισμός διοργανώνεται μέσω ΜΚΔ, εντός δύο (2) ημερών από την κλήρωση.

Το κάθε δώρο είναι απολύτως προσωπικό και δεν είναι δυνατή η μεταβίβαση, η εξαργύρωση ή η ανταλλαγή του με χρήματα ή άλλα δώρα. Αν ο νικητής δεν αποδεχθεί το δώρο, αποσβένεται η αξίωσή του προς λήψη του δώρου και η Επιχείρηση μπορεί να το διαθέσει όπως εκείνη επιθυμεί.

Σε περίπτωση που η Επιχείρηση αδυνατεί να παρέχει το δώρο του διαγωνισμού τότε έχει το δικαίωμα να το αντικαταστήσει με άλλο ίσης αξίας κατά την κρίση της. Σε περίπτωση συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, η Επιχείρηση δικαιούται να μην παρέχει το δώρο, οπότε και θα απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και δε θα οφείλει αποζημίωση στους νικητές.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία του νικητή ή τρίτου από την αξιοποίηση του δώρου και δε συμμετέχει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην παροχή των υπηρεσιών που τυχόν περιλαμβάνει το δώρο. Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για παρενέργειες και ζημίες από τη χρήση του δώρου που οφείλονται σε απρόσεκτη ή λανθασμένη χρήση τους, ή σε υπαιτιότητα του κατασκευαστή, όπως πταίσμα κατά την κατασκευή, ελλιπείς πληροφορίες ή οδηγίες που συνοδεύουν τα προϊόντα (δώρα), ποιότητα κατασκευής, ασφάλεια υλικών και πραγματικά ή νομικά ελαττώματα.

Οι νικητές/-τριες του Διαγωνισμού θα πρέπει να επικοινωνήσουν, εντός 3 ημερών από την ανακοίνωση των νικητών/-τριών, με την Επιχείρηση, είτε μέσω e-mail στο info@meallamatia.services, είτε μέσω προσωπικού μηνύματος (inbox) προς τη σελίδα της Επιχείρησης στο ΜΚΔ που διενεργήθηκε ο διαγωνισμός, για να ενημερωθούν για τον τρόπο και τον χρόνο χρήσης/παραλαβής του δώρου. Συγκεκριμένα, θα ζητείται να παρέχουν διεύθυνση παραλαβής του δώρου, το ονοματεπώνυμο και το τηλέφωνό τους για περαιτέρω επικοινωνία. Κάθε αποστολή δώρου γίνεται μέσω courier και η Επιχείρηση καλύπτει τα έξοδα αποστολής. Η παραλαβή γίνεται με τη διαδικασία που ορίζει η εκάστοτε εταιρεία courier.

Σε περίπτωση που ο νικητής δεν επικοινωνήσει με την Επιχείρηση, εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας, εκπίπτει των δικαιωμάτων του επί του δώρου και η Επιχείρηση δύναται να το διαθέτει όπως εκείνη επιθυμεί.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται σε περίπτωση που κάποιος νικητής του διαγωνισμού δεν λάβει γνώση για οποιονδήποτε λόγο της ανακοίνωσης των νικητών και δεν οφείλει να αποζημιώσει τον νικητή για την απώλεια των δικαιωμάτων του επί του δώρου.

4. Πληροφορίες

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τον Διαγωνισμό μπορείτε να επικοινωνείτε με την Επιχείρηση μέσω email στη διεύθυνση info@meallamatia.services.

5. Λοιποί Όροι

Οι συμμετέχοντες και συμμετέχουσες στον διαγωνισμό αποδέχονται ότι οι πλατφόρμες ΜΚΔ δε σχετίζονται, διαχειρίζονται, προωθούν ή ενισχύουν τους διαγωνισμούς με κανέναν τρόπο και δε θα προβάλουν έναντι του ΜΚΔ, στο οποίο τρέχει ο διαγωνισμός, οποιαδήποτε αξίωσή τους σχετικά με τον διαγωνισμό.

Η Επιχείρηση δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στα ΜΚΔ ή/και στα πληροφοριακά συστήματά της ή στο δίκτυο τηλεπικοινωνιών, η οποία ενδεχομένως έχει ως αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της δυνατότητας υποβολής συμμετοχής.

Η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη φέρει για οποιαδήποτε ζημία των συμμετεχόντων ή τρίτου προκληθεί από κινδύνους που απειλούν τους χρήστες και τις χρήστριες του διαδικτύου και μπορεί να εκδηλωθούν στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας του διαγωνισμού ή των ΜΚΔ και δεν εγγυάται ότι οι ιστοσελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές ή τα αποτελέσματά τους είναι ορθά, πλήρη και διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή. Κάθε ενδιαφερόμενο/συμμετέχον άτομο έχει την αποκλειστική ευθύνη να διασφαλίσει με τη χρήση ειδικού λογισμικού την προστασία της συσκευής και των αρχείων του από ηλεκτρονικούς ιούς, spyware, malware, ransomware, DDoS Attacks κ.α.. Η Επιχείρηση, δε φέρει ευθύνη για τυχόν ζημίες στις συσκευές (hardware), στα προγράμματα (software) του συμμετέχοντος ατόμου και στα δεδομένα της συσκευής του καθώς και για οποιουδήποτε άλλου είδους ζημία του συμμετέχοντος ή τρίτου ατόμου, από τους κινδύνους που περιγράφονται ανωτέρω.

Η Επιχείρηση διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει, ματαιώσει ή ακυρώσει τον διαγωνισμό και να παρατείνει ή να συντμήσει τη διάρκειά του, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, κατά την κρίση της καθώς και να μεταβάλλει τους όρους και τις ημερομηνίες/προθεσμίες συμμετοχής στον διαγωνισμό. Κάθε τροποποίηση θα δημοσιεύεται στην παρούσα σελίδα και θα ισχύει αυτοδικαίως από την δημοσίευσή της.

Σε τυχόν διαφορές που ανακύπτουν από τον διαγωνισμό εφαρμοστέο είναι το δίκαιο του Ελληνικού κράτους συμπεριλαμβανομένων των Ευρωπαϊκών Κανονισμών. Οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της Επιχείρησης και των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα επιλύεται με φιλικές διαπραγματεύσεις μεταξύ τους. Αν αυτό δεν καταστεί δυνατό τότε αρμόδια είναι τα Ελληνικά Δικαστήρια και κατά τόπον αρμόδια τα Δικαστήρια της Αθήνας.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση με την παρούσα προωθητική ενέργεια θα παραπέμπεται αποκλειστικά στα Δικαστήρια των Αθηνών και θα εφαρμόζεται το Ελληνικό Δίκαιο.

Η υποβολή δήλωσης συμμετοχής στον διαγωνισμό προϋποθέτει την κατανόηση και την αναγνώριση της δεσμευτικότητας των παρόντων όρων. Από την υποβολή δήλωσης συμμετοχής τεκμαίρεται αμάχητα η ανεπιφύλακτη αποδοχή από τον συμμετέχοντα/τη συμμετέχουσα των όρων αυτών.

6. Ενημέρωση  για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η επιχείρηση ΜΕ ΑΛΛΑ ΜΑΤΙΑ ΑΜΚΕ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ με ΑΦΜ 997230535, που εδρεύει στο Ίλιον Αττικής, οδός Ελαιών, αριθ. 25, Τ.Κ. 13123, e-mail: info@meallamatia.services, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) και τις σχετικές εθνικές και ευρωπαϊκές διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, ενημερώνει τους συμμετέχοντες και τις συμμετέχουσες, υπό την ιδιότητά της ως Υπευθύνου Επεξεργασίας, ότι θα επεξεργαστεί προσωπικά δεδομένα τους και συγκεκριμένα το ονοματεπώνυμο και στοιχεία επικοινωνίας (τηλέφωνο/e-mail) τους που έχουν συμπληρώσει στη φόρμα συμμετοχής του Διαγωνισμού στην ιστοσελίδα της Επιχείρησης ή το όνομα προφίλ τους στα ΜΚΔ της Επιχείρησης (για διαγωνισμούς μέσω ΜΚΔ), καθώς και τη διεύθυνση των νικητών/-τριών για τους παρακάτω σκοπούς: 

1) Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού / κλήρωσης, την ανάδειξη των νικητών/-τριών και τη δημοσίευση των σχετικών αποτελεσμάτων.

2) Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/-τριών θα υποβληθούν σε επεξεργασία για την επικοινωνία και ενημέρωσή τους, καθώς και για την παροχή/παράδοση του δώρου σε αυτούς.

3) Τα προσωπικά δεδομένα των νικητών/-τριών θα κοινοποιηθούν στην επιχείρηση – Συνεργάτη ώστε να παρασχεθούν στους νικητές ή/και στις νικήτριες οι υπηρεσίες που αντιστοιχούν στο δώρο.

4) Τα e-mail των συμμετεχόντων ατόμων, θα υποβάλλονται σε επεξεργασία με τη συγκατάθεσή τους, για την αποστολή από την Επιχείρηση ενημερωτικών δελτίων (newsletters) και άλλων μηνυμάτων εμπορικής προώθησης, για υπηρεσίες της ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια», νέα, εκδηλώσεις events, προσφορές, εκπτώσεις και διαγωνισμούς της Επιχείρησης. Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ατόμων θα διαβιβάζονται σε συνεργαζόμενες εταιρείες (διαφήμισης / προώθησης) αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση του ανωτέρω σκοπού.

Τα προσωπικά δεδομένα των συμμετεχόντων ατόμων θα διατηρούνται, με τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, μέχρι την ολοκλήρωση του Διαγωνισμού για τον οποίο συλλέχθηκαν και την απόδοση των δώρων στους νικητές ή/και στις νικήτριες. Τα προσωπικά δεδομένα όσων επιλέξουν να λαμβάνουν ενημερώσεις, θα διατηρούνται για όσο χρόνο επιθυμούν να λαμβάνουν τέτοιες ενημερώσεις, δίδεται, δε, η δυνατότητα απεγγραφής (unsubscribe) σε κάθε επικοινωνία.

Η παροχή των δεδομένων σας είναι προαιρετική. Η μη παροχή των δεδομένων που σας ζητούμε εμποδίζει τη συμμετοχή σας στον Διαγωνισμό ή την επικοινωνία μαζί σας για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών επεξεργασίας ανά περίπτωση. Σε περίπτωση ανάκλησης της συγκατάθεσής η Επιχείρηση δεν θα είναι σε θέση να επεξεργαστεί τη συμμετοχή στον Διαγωνισμό και συνεπώς η συμμετοχή θα ακυρώνεται.

Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης, πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής, περιορισμού της επεξεργασίας και δικαίωμα στη φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων, εναντίωσης στην επεξεργασία, και δικαίωμα ανάκλησης της παρούσας συγκατάθεσής σας, χωρίς να θιγεί η νομιμότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεση πριν από την ανάκλησή της. Για την άσκηση των ανωτέρω δικαιωμάτων σας μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στο e-mail info@meallamatia.services. Επικουρικώς, αν δεν ικανοποιηθείτε εντός μηνός από την αποστολή του αιτήματός σας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα στην οποία μπορείτε να υποβάλετε και σχετική καταγγελία: www.dpa.gr, Ταχυδρομική Διεύθυνση: Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ.: +30 210 6475600, e-mail: contact@dpa.gr.

Η επιχείρηση ΑΜΚΕ «Με Άλλα Μάτια» είναι Υπεύθυνη Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία δεδομένων αποκλειστικά για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που η ίδια καθορίζει. Από την κοινοποίηση των στοιχείων των νικητών στον Συνεργάτη, αυτός καθίσταται Υπεύθυνος Επεξεργασίας για κάθε επεξεργασία των δεδομένων των νικητών/-τριών στο πλαίσιο παροχής σε αυτούς ή/και αυτές των υπηρεσιών που αντιστοιχούν στο δώρο, καθώς και για κάθε άλλη επεξεργασία προσωπικών δεδομένων για τους σκοπούς και κατά τον τρόπο που ο Συνεργάτης καθορίζει.

Close Search Window